Giới thiệu cho SV cách thiết kế bài giảng bằng PowerPoint và các phương tiện KT dạy học