Môn học này giúp cho sinh viên có thể nắm được cách thức quản lý và khai thác dữ liệu với một số phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhằm giải quyết một bài toán thực tế.