Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về: Cấu trúc nguyên tử và liên kết nguyên tử, cấu trúc tinh thể của kim loại, sai lệch và khuyết tật trong cấu trúc vật rắn, các loại vật liệu cơ bản, các phương pháp chế tạo hay tổng hợp và tính chất của các vật liệu như vật liệu kim loại và hợp kim, vật liệu bán dẫn, vật liệu polyme, vật liệu composite, vật liệu gốm, vật liệu màng mỏng, vật liệu từ , vật liệu sinh học, các phương pháp phân tích vật liệu, sự phá hủy và ăn mòn.