Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ sở ngành trong ngành trong chương trình đào tạo chuyên ngành kỹ thuật điện. Trang bị cho sinh viên các kiến thức về Điện tử số, bao gồm:

- Kiến thức tổng quát về các hệ thống số đếm và mã.

- Đại số Boole và các cổng logic.

- Mạch tích hợp, mạch tổ hợp, mạch tuần tự.

- Mạch chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số và ngược lại.

- Bộ nhớ bán dẫn.