Học phần dành cho sinh viên chuyên ngành Hóa phân tích.