Học phần trang bị cho người học các kiến thức về vi sinh vật trong tự nhiên và trong thực phẩm, vai trò và tác hại của vi sinh vật trong quá trình bảo quản và chế biến lương thực thực phẩm.

Rèn luyện cho người học các kỹ năng như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề, kỹ năng nghiên cứu tài liệu và kỹ năng thực hành chế biến thực phẩm.