Học phần nhằm giới thiệu cho sinh viên các chức năng và nghiệp vụ trong quản lý nhân sự và tiền lương; quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân sự và tiền lương.

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích, thiết kế, xây dựng một hệ thống thông tin quản lý nhân sự và tiền lương cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Rèn luyện năng lực cho sinh viên như: phân tích yêu cầu người sử dụng, xác định yêu cầu hệ thống, xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống, thiết kế hệ thống...

48_DE CUONG HOC PHAN_He thong Thong tin Nhan Su  Tien Luong_AUN_Huong_new.docx48_DE CUONG HOC PHAN_He thong Thong tin Nhan Su Tien Luong_AUN_Huong_new.docx