Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính như: ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ và chéo hóa ma trận. Giúp người học sử dụng được những kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính để giải quyết các bài tập ứng dụng trong thực tế và các bài tập ứng dụng trong kinh tế.