Khảo sát về cấu tạo vĩ mô, vi mô của gỗ. Khảo sát và phân tich thành khoa học hoc của gỗ; tính chất cơ, lý, hóa của gỗ.