Học phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản sau:

Những vấn đề chung về giáo dục kỹ năng sống hiện nay;

Thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN.docxĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN.docx