Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về giáo dục hòa nhập, các mô hình, nguyên tắc, phương pháp   và quy trình dạy học hòa nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt; những đặc trưng cơ bản của một số dạng khuyết tật của HS và phương pháp hỗ trợ cho từng đối tượng trong môi trường trường học hoà nhập. Trên cơ sở đó, người học có thể vận dụng các kiến thức đã học để thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục hòa nhập ở tiểu học.

VIDEO1