Học phần gồm ba phân môn: Nhạc lý cơ bản, Tập đọc nhạc và Hát. Người học sẽ được trang bị những kiến thức về Lý thuyết âm nhạc, kỹ năng đọc giai điệu các đoạn nhạc đơn giản; ứng dụng vào việc đọc, hiểu và hát được một số bài hát theo quy định của chương trình Giáo dục Mầm non và Tiểu học.