Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của kỹ thuật gene, cơ sở khoa học của liệu pháp gene trong chưa bệnh cho con người