Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về những vấn đề cơ bản về bộ môn phương pháp làm quen với biểu tượng toán ban đầu ở trẻ mầm non, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hướng dẫn trẻ mầm non làm quen với biểu tượng toán ban đầu. Phương pháp hướng dẫn, tổ chức, lập kế hoạch, đánh giá các hoạt động hướng dẫn trẻ mầm non làm quen với các biểu tượng về tập hợp, số lượng, hình dạng, kích thước, định hướng trong không gian, thời gian.

5.2_PP TC HD LQVT cho trẻ MN_18-22_Vi.docx5.2_PP TC HD LQVT cho trẻ MN_18-22_Vi.docx