Học phần cung cấp cho các bạn sinh viên kiến thức về :

1. Kiến trúc phần cứng máy vi tính và thiết bị ngoại vi

2. Nguyên lý hoạt động và tập lệnh CPU Intel 80x86

3. Ngôn ngữ lập trình hợp ngữ