Học phần Phương pháp dạy học Tự nhiên xã hội sẽ trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về môn học: mục tiêu, nội dung, chương trình, sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học, môn Lịch sử và Địa lý; một số phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học TN-XH; kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn TN & XH, môn Khoa học, Địa lý và Lịch sử; giúp người học có những kiến thức về tổ chức hoạt động dạy học các phân môn và thực hành giảng dạy được môn Tự nhiên xã hội theo hướng phát triển năng lực người học.