Học phần cung cấp kiến thức về ứng dụng vật liệu nano sinh học và sinh học phân tử trong dẫn truyền thuốc trong chẩn đoán, điều trị bệnh. Sinh viên được rèn luyện khả năng đọc tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh để bổ trợ cho kiến thức của môn học và có khả năng tự tìm tài liệu và kỹ năng thuyết trình các chủ đề có liên quan đến công nghệ dẫn truyền thuốc.