Phát triển chương trình là tập trung giới thiệu và phân tích các quan điểm tiếp cận khi xây dựng chương trình như tiếp cận nội dung, tiếp cận mục tiêu, tiếp cận phát triển; các khái niệm như khung chương trình, chương trình khung, chương trình đào tạo, chương trình chi tiết; các bước xây dựng chương trình đào tạo và phát triển chương trình; đánh giá một chương trình; chương trình của các cấp học bậc học và đặc điểm của từng chương trình; giới thiệu và phân tích chương trình tiểu học: các loại chương trình và đánh giá cụ thể từng phần, đặc điểm sách giáo khoa. Trên cơ sở đó, người học có thể lựa chọn và phát triển các nội dung dạy học phù hợp với đối tượng dạy học và giúp học sinhh đạt được mục tiêu học tập cụ thể.