Mục tiêu của học phần này là giúp cho sinh viên rèn luyện kỹ năng sử dụng một số dụng cụ, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm. Thông qua các bài thí nghiệm, sinh viên sẽ kiểm chứng được bằng thực nghiệm các khái niệm, định luật trong học phần lý thuyết Hóa đại cương. Sinh viên cũng được đào tạo về thực nghiệm hóa học từ chuẩn bị dụng cụ, hóa chất đến tiến hành thí nghiệm đúng theo quy trình, ghi chép số liệu và xử lý số liệu, trình bày báo cáo thí nghiệm một cách khoa học.