Học phần gồm 7 chương cung cấp các khái niệm cơ bản, nguyên tắc và cách tính toán kết quả trong phân tích định lượng bằng phương pháp phân tích khối lượng và phân tích thể tích gồm: chương Mở đầu; đại cương về phân tích thể tích và phân tích khối lượng; phương pháp Chuẩn độ axit - bazơ; phương pháp chuẩn độ tạo phức; phương pháp chuẩn độ kết tủa; phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử. Các loại chỉ thị ứng dụng trong từng phép chuẩn độ, đường chuẩn độ, sai số chuẩn độ. Sai số trong hóa học phân tích. Xử lý số liệu thực nghiệm theo phương pháp thống kê.

Tài liệu bắt buộc:

[1]. Từ Vọng Nghi, Hóa học phân tích - Phần I: Cơ sở lý thuyết các phương pháp hóa học phân tích, NXB ĐHQG Hà Nội, 2001.

[2]. Nguyễn Tinh Dung, Hóa học phân tích - Phần III: Các phương pháp định lượng hóa học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2000.

Tài liệu không bắt buộc:

[3].   David Harvey, Modern analytical chemistry, 1st ed., The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000.

[4]. Bộ môn Hoá Phân tích, Khoa Hoá, Trường ĐHQG Hà Nội, Giáo trình thực tập hoá học phân tích, 2001.