Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng CNTT bổ sung ngoài những kỹ năng đã trang bị trong chương trình học của Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao để đáp ứng nhu cầu của công việc và thị trường lao động.

Thông qua học phần sinh viên vận dụng được những kiến thức, kỹ năng đã học để ứng dụng vào thực tiễn sau khi tốt nghiệp. Môn học còn phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu của sinh viên khi tham gia vào các đề tài, khóa luận tốt nghiệp sau này.

Đề cương_Ứng dụng CNTT D15 -Ngoại ngữ.docxĐề cương_Ứng dụng CNTT D15 -Ngoại ngữ.docx