Học phần này gồm các bài thực hành phân tích định lượng: : phương pháp phân tích trọng lượng (xác định SO42-, Cl- ..); phương pháp chuẩn độ axit bazơ (Xác định nồng độ NaOH, HCl, NH3, H3PO4…); phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử - phép đo permanganate (Xác định nồng độ FeSO4, muối Morh, H2O2, độ khử của nước…); phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử - phép đo iot thiosunphat (xác định nồng độ Cu2+, nước clo…); phương pháp chuẩn độ kết tủa – phép đo bạc (xác định nồng độ AgNO3, các halogenua…); phương pháp chuẩn độ tạo phức - phép đo complexon xác định nồng độ các ion Mg2+, Zn2+, Ca2+, Fe3+, độ cứng tổng cộng của nước