Cung cấp các thông tin cơ bản về sự hình thành và phân huỷ các chất hoá học trong môi trường, tác động của các chất ô nhiễm đến các thành phần của môi trường (đất, nước, khí quyển, thuỷ quyển, địa quyển và sinh quyển).

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.