Học phần cung cấp kiến thức về vai trò của thu thập yêu cầu phần mền (Software Requirement viết tắt RE) trong xây dựng một hệ thống phần mềm; bao gồm : các kỹ thuật thu phập, phân tích và xác định yêu cầu; các phương pháp đặc tả và định nghĩa các yêu cầu cuối cùng là xuất bản tài liệu yêu cầu.

Học phần giúp người học biết áp dụng các kỹ thuật và phương pháp thu thập, phân tích, xác định, đặc tả, định nghĩa và xuất bản tài liệu yêu cầu phần mềm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Giảng viên: NGUYỂN NGỌC THẬN | Email: thannn@tdmu.edu.vn | Khoa/Bộ môn: Kỹ thuật phần mềm

Thời gian trực tuyến: 24/7

2. Kien Truc Va Thiet Ke Phan Mem(2+1) AUN.docx2. Kien Truc Va Thiet Ke Phan Mem(2+1) AUN.docx