Môn học cung cấp quy trình phân tích hóa học (khối lượng và thể tích) và thực hành tại phòng thí nghiệm xác định sắt, sunphat, chuẩn độ axit - bazơ, chuẩn độ oxi hóa - khử, chuẩn độ kết tủa, chuẩn độ tạo phức.

Rèn luyện thao tác các dụng cụ/thiết bị cơ bản trong phân tích hóa học như buret, pipet, cân phân tích...