Học phần cung cấp cho sinh viên các nội dung cơ bản về phân tích thực phẩm, An toàn thực phẩm và phụ gia thực phẩm; giúp sinh viên kiểm nghiệm được một số chỉ tiêu phổ biến cho các loại thực phẩm; kiểm tra phân tích được các chỉ tiêu dinh dưỡng, chất lượng và mức độ hư hỏng và phân tích các hóa chất bị lẫn trong thực phẩm; rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.