Môn học trang bị cho sinh viên các phương pháp xử lý, đánh giá số liệu thực nghiệm bằng phương pháp thống kê. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hóa học; thái độ nghiêm túc, trung thực trong báo cáo và đánh giá số liệu thực nghiệm.