Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tìm kiếm tài liệu phục vụ báo cáo khoa học, kỹ năng xây dựng quy trình phân tích, xử lý mẫu, xử lý dữ liệu và xác định hàm lượng chất theo các phương pháp phân tích công cụ.

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả và kỹ năng thuyết trình.