Học phần “Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học chuyên ngành Hóa học” cung cấp những thông tin, những kiến thức cơ bản, những kỹ thuật cần thiết để tiếp cận phương pháp thí nghiệm  nhằm giúp sinh viên biết cách lựa chọn đề tài nghiên cứu, giới hạn vấn đề - phạm vi nghiên cứu, lập đề cương chi tiết, phương pháp thu thập và cách xử lý các tài liệu tham khảo, cách thức viết, trình bày bản báo cáo kết quả nghiên cứu, đồng thời rèn luyện các kỹ năng trong NCKH.

Rèn luyện cho người học các kỹ năng như: kỹ năng viết, thuyết trình và giải quyết vấn đề khoa học.