Học phần là cơ sở đánh giá ban đầu năng lực của sinh viên thông qua báo cáo sau đợt kiến tập, từ đó có biện pháp điều chỉnh phương pháp, thái độ học tập của sinh viên, giúp sinh viên có định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Sinh viên kiến tập tại các đơn vị sản xuất kinh doanh có liên quan đến ngành Hóa học trong thời gian 6 ngày. Sinh viên bước đầu làm quen với môi trường sản xuất kinh doanh, thái độ tác phong của người lao động, sản phẩm dịch vụ của đơn vị kiến tập, hiểu biết và cảm nhận của bản thân đối với ngành Hóa học. Sinh viên có cơ hội hình dung về công việc trong tương lai và kế hoạch học tập và rèn luyện của bản thân để có thể đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.