Môn học cung cấp cho sinh viên các phần nội dung chính như internet và phương pháp tìm kiếm thông tin; phân tích và xử lý các số liệu, xây dựng đồ thị, hồi quy tuyến tính bằng phương pháp bình phương cực tiểu bằng Excel và một số chương trình sử dụng trong hóa học như MS Equation, Chem Office. Song song đó, môn học tích hợp giảng dạy các kỹ năng như: tư duy phân tích, tư duy giải quyết vấn đề.