Môn học trình bày cho sinh viên các kiến thức cơ sở của môn hóa Hữu cơ, tiếp theo học phần Hóa Hữu cơ 1, tiếp tục giới thiệu về các nhóm định chwusc chính, hợp chất tạp chức và hợp chất cao phân tử, gồm: hợp chất cacbonyl, acid carboxylic và dẫn xuất của acid, amin, hợp chất diazonium, hợp chất dị vòng và một số loại hơp chất tạp chức, hợp chất cao phân tử.

Song song với việc được cung cấp các kiến thức cơ sở của môn hóa Hữu cơ thì học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tư duy, nghiên cứu tài liệu, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và cũng qua đó giúp sinh viên nhận thức được ý thức học tập suốt đời.