Môn học nhằm trình bày cho sinh viên các nội dung cơ bản về tư duy biện luận và sáng tạo: khái niệm về tư duy biện luận và tư duy sáng tạo, cách nhận biết, phân tích luận cứ, cách nhận biết các ngụy biện, các quy trình và kĩ thuật của tư duy sáng tạo, và cuối cùng là cách xây dựng luận cứ cho bài văn lập luận.

Học phần giúp sinh viên rèn luyện khả năng phân tích, cho ý kiến về các luận điểm và đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề mang tính thời sự, cấp thiết.