Học phần trang bị cho sinh viên những vấn đề lý luận cơ bản về Các khái niệm, ý nghĩa của việc cho trẻ khám phá khoa học và môi trường xung quanh; đặc điểm nhận thức của trẻ về môi trường xung quanh; cơ sở khoa học của việc khám phá về môi trường xung quanh.

   Hình thành kĩ năng tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh: Kỹ năng soạn kế hoạch, thiết kế môi trường, lựa chọn phương tiện,.. để hướng dẫn trẻ khám phá về môi trường xung quanh.

 

4.4 PP LQMTXQ_Vi-Mau DCCT sau KD.pdf4.4 PP LQMTXQ_Vi-Mau DCCT sau KD.pdf