Đối tượng nghiên cứu của học phần là vật rắn biến dạng đàn hồi tuyến tính.Tức là vật rắn dưới tác dụng của ngoại lực thì biến dạng nhưng khi thôi không tác dụng ngoại lực nữa thì vật rắn sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Tuyến tính ở đây được hiểu là quan hệ giữa ứng suất và biến dạng là tuyến tính; biến dạng và chuyển vị của vật rắn là bé. Thông qua học phần này, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản của lý thuyết đàn hồi nhằm xác định trường chuyển vị, biến dạng và ứng suất của một vật rắn bất kỳ đang ở trạng thái cân bằng tĩnh. Để tìm được lời giải giải tích cho một bài toán đàn hồi tổng quát là rất khó khăn thậm chí là không thể ngoại trừ những bài toán có điều kiện biên đơn giản. Học phần sẽ trình bày những bài toán đàn hồi cổ điển đã tìm được lời giải giải tích. Các bài toán này tuy đơn giản nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là nền tảng lý thuyết của một số học phần khác đồng thời còn được sử dụng để kiểm chứng kết quả của các phương pháp giải số. Cuối học phần này, sinh viên sẽ được giới thiệu một phương pháp giải số phổ biến là phương pháp phần tử hữu hạn.