Đây là học phần mở rộng và nâng cao của nhóm môn học kết cấu bê tông cốt thép , nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật công trình . Môn học cung cấp những kiến thức về mô hình hóa và tính toán các bộ phận công trình. Ngoài ra , môn học còn cung cấp cho sinh viên những kỹ năng căn bản  về công tác thiết kế kết cấu công trình 

KET CAU BTCT XAY DUNG DAN DUNG VA CN.pdfKET CAU BTCT XAY DUNG DAN DUNG VA CN.pdf