Học phần phương pháp tính trình bày các kiến thức cơ bản về sai số, nội suy, tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định, các phương pháp tính gần đúng nghiệm thực của một phương trình, của hệ phương trình đại số tuyến tính và bài toán Cauchy.

PPT_THU.pdfPPT_THU.pdf