: Cung cấp kiến thức thiết kế các loại móng nông: móng đơn, móng băng, móng bè, các dạng móng đặc biệt; móng sâu: móng cọc, móng cọc khoan nhồi, móng cọc barrette, móng trụ ống; móng chịu tải trọng ngang.

GiaoDoAn2020.docxGiaoDoAn2020.docx