Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về kỹ năng: 

- Thu thập thông tin dữ liệu và trình bày các báo cáo kết quả nghiên cứu

- Viết báo cáo bài tập kết thúc môn học; đồ án môn học; thực tạp thực tế; thực tập tốt nghiệp và báo cáo tốt nghiệp

- Viết bài báo khoa học

- kỹ năng làm việc nhóm

FILE_20200331_105244_DE cuong  AUN- PP NC KHOA HOC MT TDM 2019- Ly.pdfFILE_20200331_105244_DE cuong AUN- PP NC KHOA HOC MT TDM 2019- Ly.pdf