Trang bị những kiến thức căn bản về  mối quan hệ trong tiến trình phát triển sản phẩm như tính khoa  học, kỹ thuật, quản lý nghiên cứu, quản lý thương mại, sản xuất, tiếp thị.

Cung cấp cho sinh viên cơ sở phát triển ý tưởng và phương pháp nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất thực tế các sản phẩm.

Ngoài ra, môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: chiến lược kinh doanh liên quan đến phát triển sản nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, cách quản lý quy trình phát triển sản phẩm và cải tiến quy trình liên tục nhằm đưa đến sự thành công trong phát triển sản phẩm mới.

DCCT - PHAT TRIEN SAN PHAM MOI.pdfDCCT - PHAT TRIEN SAN PHAM MOI.pdf