Khóa học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về chất lượng thực phẩm

Các phương pháp quản lý chất lượng thực phẩm đang được sử dụng tại các nhà máy ở Việt Nam hiện nay

Các nguyên tắc/ các bước triển khai các phương pháp quản lý chất lượng thực phẩm này