Sau khi học môn này sinh viên nắm được các kỹ năng thực hành trong phòng thí nghiệm, kỹ năng sử dụng thiết bị, kỹ năng an toàn phòng thí nghiệm; kỹ năng thu thập thông tin và xử lý thông tin sau khi thực nghiệm.