Cung cấp các kiến thức cơ bản về xác suất thống kê cho ngành khoa học máy tính