Trong học phần này, sinh viên được tiếp cận thực tế về quá trình thực hiện sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Sinh viên tiếp cận được phương pháp xác định dòng thải, cân bằng vật chất và năng lượng, tính chi phí tổn thất do phát sinh chất thải và các cơ hội sản xuất sạch hơn. Thông qua kinh nghiệm tiếp cận từ thực tế, sinh viên vận dụng để làm đồ án sản xuất sạch hơn.

 

DE CUONG CHI TIET Đồ án SXSH.docxDE CUONG CHI TIET Đồ án SXSH.docx