Trong học phần này, sinh viên được cung cấp kiến thức về đặc điểm của vi sinh vật, sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên, tác động qua lại giữa chúng với các hệ sinh thái và những hoạt động có lợi cũng như có hại của chúng đối với con người, động vật và thực vật, ứng dụng vi sinh vật trong lĩnh vực môi trường.

DE CUONG CHI TIET VSMT.docxDE CUONG CHI TIET VSMT.docx