Học phần này gồm 3 chương: các biện pháp bảo về dữ liệu, ngôn ngữ PL/SQL, Quản lý giao dịch và phục hồi, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị dữ liệu trên Oracle. Song song đó, rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng sử dụng Oracle để quản lý một hệ thống thông tin vừa và nhỏ.