Khoá học cung cấp cho sinh viên một số kiến thức như

  - Sai số tuyệt đối, tương đối;

  - Sơ đồ Horner và ứng dụng;

  - Đa thức nội suy Largrange, Newton;

  - Tính gần đúng tích phân bằng phương pháp hình thang, Simpson;

  - Giải gần đúng phương trình phi tuyến với phương pháp chia đôi, dây cung, tiếp tuyến, và lặp đơn;

  - Giải gần đúng hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp lặp Jacobi, Seidel;

  - Giải gần đúng phương trình vi phân bằng phương pháp Euler, Euler cải tiến, và Runge-Kutta bậc bốn.

ProblemSheets2020.pdfProblemSheets2020.pdf