Trang bị các kiến thức cơ bản về lý thuyết hóa học phân tích định tính và định lượng bằng phương pháp hóa học, kỹ năng và phương pháp tính toán sử dụng trong phân tích định lượng.