Trang bị những kiến thức về chuẩn bị mẫu (lấy mẫu, bảo quản mẫu và xử lý mẫu), phân tích các thông số chất lượng môi trường; thiết kế chương trình quan trắc môi trường không khí, nước, đất, trầm tích; xử lý và phân tích số liệu quan trắc môi trường; lập báo cáo quan trắc môi trường nước mặt, nước ngầm, không khí, đất và trầm tích.

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.