Khóa học cung cấp:

  - Một số kiến thức cơ bản về phép tính vi, tích phân của hàm số một biến số như giới hạn, liện tục, đạo hàm, tích phân, ....

  - Một số kiến thức cơ bản về phép tính vi phân của hàm số nhiều biến số như giới hạn, liện tục, đạo hàm, cực trị, và ứng dụng trong kinh tế.

  - Phương trình vi phân tách biến và ứng dụng.